Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  Grön kemi visar vägen till en mindre giftig värld
  I dag finns det minst 145 000 kemikalier registrerade i världen. Hur ska vi minska människors och miljöns exponering för farliga ämnen? Den frågan är i fokus för det IVL-ledda forskningsprogrammet Mistra SafeChem, som arbetar för en grön omställning av svensk kemiindustri.
 • | nyhet
  EU-projekt visar hur flexibilitet från fjärrvärmesektorn kan skapa värde för energisystemet
  Omställningen av energisektorn ökar behovet av olika flexibilitetstjänster för att kunna upprätthålla balans mellan energianvändning och energiproduktion. EU-projektet Flexi-Sync har undersökt hur den flexibilitet som finns i fjärrvärmenät kan optimeras och skapa värde för energisystemet.

 • | nyhet
  Cirkulära material och flöden i fokus
  IVL deltar i veckan på Circular Materials Conference i Skellefteå, en konferens med fokus på cirkulära material, återvinning och hållbarhet. Huvudtemat i år är nordiska lösningar för global förändring och frågan som lyfts är hur gemensamma erfarenheter och innovationer kan bidra till en övergång mot en cirkulär ekonomi.
 • | pressmeddelande
  Miljözoner som gynnar eldrivna lastbilar får politiskt stöd
  Miljözoner kan användas som verktyg för att skynda på elektrifieringen och samtidigt förbättra luftkvaliteten i städerna. IVL har tidigare presenterat ett förslag om att miljözonsregelverket behöver ändras så att en miljözon klass 3 kan införas för enbart lätta och tunga lastbilar. Det betyder att dieseldrivna lastbilar förbjuds inom ett område som en kommun väljer att reglera. Ett sådant förbud påverkar inte privatpersoner och personbilsanvändningen.
 • | pressmeddelande
  Styrmedel krävs för att möjliggöra en cirkulär ekonomi
  Minimikrav för andelen återvunnet material i nya produkter, tydliga mål för konsumtionsbaserade utsläpp samt ökade cirkulära krav inom offentlig upphandling. Det är exempel på policyåtgärder som behöver införas för att den cirkulära ekonomin ska bli verklighet enligt en rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av företagsforumet Circular Sweden.
 • | pressmeddelande
  Riksdagskandidater: Industriomställning och mer el viktigaste klimatåtgärderna
  Stöd till industrins klimatomställning följt av ökad förnybar energi och mer kärnkraft är de viktigaste åtgärderna för att minska Sveriges klimatpåverkan. Det tycker kandidaterna till riksdagsvalet enligt en enkät som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort.
 • | nyhet
  Samarbete för minskat matsvinn lockar rekordpublik
  Matsvinn har blivit en het fråga, inte minst med stigande matpriser. När livsmedelsbranschen samlas i dagarna är intresset rekordstort för att prata problem och lösningar kring matsvinn. Ett av seminarierna anordnas av branschföreningen Livsmedelsföretagen och Samarbete för minskat matsvinn (SAMS), en nationell överenskommelse som koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • | nyhet
  Energiexpert utsedd till professor vid Lunds universitet
  Kristina Lygnerud vid IVL har utsetts till adjungerad professor vid institutionen för energivetenskaper på Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet. Tjänsten är med inriktning på fjärrvärme och fjärrkyla och ska resultera i ökad utväxling mellan teknisk och ekonomisk fjärrvärmeforskning.
 • | pressmeddelande
  Stor klimatvinst om mer byggavfall återvinns
  Att använda återvunnet byggmaterial kan ge stora utsläppsminskningar. Det visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet, där forskare har räknat fram klimatnyttan med att använda olika återvunna byggmaterial. Störst klimatnytta ger materialåtervinningen av metaller visar studien.
 • | nyhet
  Åtgärder för att minska bly i dricksvatten – ny rapport från WHO
  IVL:s vattenexpert Johan Strandberg har de senaste två åren arbetat för världshälsoorganisationen, WHO, med att ta fram konkreta råd för nationella myndigheter och dricksvattenproducenter som behöver minska halten bly i dricksvatten. Resultatet sammanfattas i en rapport som lanseras under Världsvattenveckan i Stockholm.
 • | pressmeddelande
  Stora förhoppningar på kostnadseffektiv kväverening i Sundsvall
  Nu står en pilotanläggning för forskning om kväverening på plats och i drift vid Fillan avloppsreningsverk i Sundsvall. Projektet ska ta reda på det effektivaste sättet att rena bort kväve ur avloppsvatten i ett klimat som är kallt stora delar av året.
 • | pressmeddelande
  Nytt EPD-avtal samlar Norden kring klimatdokumentation
  Att utveckla och använda miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er, har hittills i många fall varit svårt, tidskrävande och kostsamt. Ett nytt avtal som har tecknats mellan de ansvariga för EPD-programmen i Sverige, Danmark och Norge ska ändra på det och skapa nya möjligheter att använda miljödata över gränserna.
 • | pressmeddelande
  Sedimentundersökning utanför industrier längs Norrlandskusten
  Utsläppen av miljöfarliga ämnen från den svenska processindustrin har minskat kraftigt i takt med vidtagna miljöskyddsåtgärder. I bottensedimenten utanför en del anläggningar förekommer emellertid alltjämt förhöjda halter av olika föroreningar med ursprung i historiska utsläpp. Även om halterna minskat över tid kvarstår en viss påverkan. Frågan är hur lång tid det kommer att ta innan miljön helt återhämtat sig. I sommar genomför IVL nya mätningar i Bottniska viken som underlag till prognosmodeller över framtida miljötillstånd i kustzonen.
 • | nyhet
  Havsbaserad vindkraft – möjligheter för Östersjön, klimatet och sysselsättningen på Gotland
  Ansökningarna för att etablera havsbaserad vindkraft runt Gotland ökar. Om dessa projekt blir verklighet kan Gotland bli självförsörjande på elektricitet istället för att vara beroende av el från fastlandet. Tillgången till grön el ger också möjligheter att via elektrolys producera stora mängder vätgas. För varje kilo vätgas produceras åtta kg syrgas samt spillvärme. Vad innebär det för möjligheter för Östersjön?
 • | nyhet
  Samarbete för minskat matsvinn: ”Vi har inte råd att slänga mat”
  Ungefär en tredjedel av all mat som produceras slängs i stället för att ätas upp. För att motverka det finns Samarbete för minskat matsvinn, som är en frivillig överenskommelse mellan aktörerna i livsmedelsbranschen och staten. Intresset för att vara med ökar stadigt visar årsrapporten.
 • | pressmeddelande
  Stor EU-satsning ska accelerera omställningen till säkra och hållbara material, produkter och processer
  För att säkerställa att material är hållbara för människa och miljö, öka återvinningen och använda resurser på ett mer effektivt sätt krävs insatser redan tidigt i design- och tillverkningsledet.Nu startar IRISS, en stor EU-satsning som ska accelerera övergången till säkra och hållbart designade material, produkter och processer. Konsortiet som leds av IVL ska bilda ett globalt nätverk av experter och aktörer. Sex värdekedjor representerade i projektet kommer att ge en tydlig bild kring industrins pågående och framtida omställning.
 • | nyhet
  IVL deltar i Topic center för cirkulär ekonomi
  IVL deltar i centret för cirkulär ekonomi och resursanvändning, European Topic Center Circular Economy and Resource Use, som är ett fyraårigt uppdrag för Europeiska miljöbyrån. Konsortiet som består av 13 olika partners från tolv olika länder ska kartlägga omställningen till en cirkulär ekonomi, med fokus på ländernas implementering av regelverk och uppföljning.
 • | nyhet
  Matsvinnet ska minska genom donationer
  Näringsliv, akademi och ideell sektor går nu samman för att öka takten i arbetet med att halvera matsvinnet till 2030. Under 2022-24 genomförs ett projekt som ska visa goda exempel, hinder och effektiva arbetssätt för donation av överskottsmat till ideell sektor. Projektet ska resultera i en handbok och genomförs med stöd av Vinnova.
 • | pressmeddelande
  Fortsatt ökande avfallsmängder och minskad materialåtervinning
  Nya siffror visar att 152 miljoner ton avfall uppstod i Sverige 2020. Det mesta kom från gruvindustrin, därefter följde byggbranschen och hushållen. Om gruvavfallet räknas bort uppkom 35,7 miljoner ton avfall, vilket är en ökning från tidigare års mätningar. Statistiken visar också att andelen avfall som materialåtervinns har minskat.
 • | nyhet
  Omställningslyftet ska hjälpa företagen att ställa om
  Hur kan små och medelstora företag se affärsmöjligheter och skapa konkurrenskraft i klimatomställningen? Tillväxtverket satsar nu, tillsammans med RISE, Energikontoren, Sveriges inkubatorer och science parks, nätverket IUC och IVL Svenska Miljöinstitutet, totalt cirka 150 miljoner kronor för att coacha, inspirera och synliggöra för företag och organisationer vilka steg de kan ta för att komma vidare i klimatomställningen.
 • | nyhet
  Nationella infrastrukturplanen: "Missad chans för transporteffektivt samhälle"
  Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Totalt fördelas 881 miljarder kronor under perioden 2022-2033, en satsning som beskrivs som den största investeringen i Sveriges infrastruktur någonsin. Men planeringen har utgått från en prognos om ökad biltrafik och därmed försvåras arbetet för ett transporteffektivt samhälle, menar IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth.
 • | nyhet
  Kemikalier på huden – forskare utvecklar ny metod för mäta exponering
  I många yrken kommer personalen i kontakt med hälsofarliga kemikalier och löper risk att utveckla allergi och handeksem. I ett nytt projekt finansierat av AFA Försäkring ska forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet utveckla en metod för att mäta hudexponering för hälsofarliga ämnen.
 • | nyhet
  Stockholm +50: ”Omställningen kräver betydligt större förändringar”
  I veckan samlas världens ledare för klimatmötet ”Stockholm+50”. Det är då 50 år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972. Mötet ska bidra till att öka takten i omställningen mot en mer hållbar framtid och samla det internationella samfundet bakom stärkt samarbete och handling.
 • | nyhet
  FN-konferensen 1972 öppnade för internationellt miljösamarbete
  På 1970-talet och decennierna därefter blev försurningen det dominerande miljöproblemet i Europa och Nordamerika och det som startade det internationella luftvårdsarbetet.”Utan FN-konferensen och de tidiga nordiska insatserna hade sannolikt inte luftkonventionen kommit till stånd förrän långt senare. Utvecklandet av ett samarbete över järnridån kring luftvårdsfrågorna var en av de få öppningarna under en period med stora motsättningar och stor misstänksamhet”, skriver IVL:s tidigare forskningschef Peringe Grennfelt.
 • | nyhet
  Över en miljon ton livsmedel slängs i Sverige
  I Sverige kastar vi över en miljon ton livsmedelsavfall årligen, motsvarande 106 kg per person. Det visar de senaste beräkningarna som IVL Svenska Miljöinstitutet, SLU och SCB har gjort på uppdrag av Naturvårdsverket. Hushållen står för de allra största mängderna. Trenden pekar dock på att allt mindre mat slängs i hushållen.
 • | nyhet
  Planprocessen kan användas för att driva på klimatomställningen
  Det finns ett stort intresse bland kommuner att använda planprocessen för att driva på klimatomställningen. Det visar EU-projektet Multiply som har bildat ett nätverk av kommuner i Sverige, Italien, Polen, Tyskland, Ungern och Österrike. I ett antal vägledningar och exempel på energiplaner visar de hur kommuner kan sätta klimatmål för stadsdelar.
 • | pressmeddelande
  Klimaträttsutredningen: Infrastrukturplanering behöver utgå från ett minskat trafikarbete
  Klimaträttsutredningen presenterade idag sitt slutbetänkande för klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. Utredningen betonar vikten av åtgärder för ett transporteffektivt samhälle och föreslår att dagens infrastrukturplanering ska läggas om. I stället för att planera för en ökad vägtrafik föreslår utredningen att såväl nationell som regional planering av transportinfrastruktur ska utgå från ett minskat trafikarbete med personbil och lastbil.
 • | pressmeddelande
  Säkrare återvinning av plast från sjukvården
  Hur kan vi minska förbrukningen av plast inom sjukvården? I ett forskningsprojekt som IVL genomför tillsammans med Trioworld, ska en metod som utvärderar och säkerställer steriliseringsegenskapen i plaståtervinningsprocessen tas fram. På sikt, kan det betyda att även klassificerat avfall från sjukvården kan återvinnas på ett säkert sätt.
 • | pressmeddelande
  Ny metod mäter skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald
  Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med SLU har tagit fram en konceptuell metod som kan användas för att bedöma en skogsägares påverkan på biologisk mångfald utifrån det skogsbruk som bedrivs. Metoden gör det möjligt att jämföra skogsägare i olika delar av landet samt skogsbrukets påverkan i relation till olika målvärden.
 • | nyhet
  Regeringen tillsätter utredning om näringslivets gröna omställning
  Regeringen tillsätter en utredning för att kartlägga behovet av stöd för näringslivets gröna omställning. Kersti Karltorp, forskare och projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Hans Lindblad, före detta statssekreterare och riksgäldsdirektör, utsetts till utredare.
 • | nyhet
  Virtuell rundtur visar hur vi renar avloppsvatten på Hammarby Sjöstadsverk
  Hammarby Sjöstadsverk är en av världens ledande forskningsanläggningar inom vattenreningsteknik. Nu kan du besöka anläggningen från skärmen och ta del av de olika steg och piloter som är under ständig utveckling.
 • | pressmeddelande
  Nytt forskningsprojekt ”Usereuse” sätter fokus på innovativ återanvändning
  Vad krävs för att återanvändning ska bli norm och på sikt lika enkelt som nyköp är idag? Det pågår många initiativ för återanvändning men de flesta initiativen är små och har svårt att växa. Nu startar IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Citycons gallerior i Liljeholmen och Mölndal, Blocket, Myrorna, Sörab och Mölndals kommun satsningen Usereuse för att se hur återanvändning kan förstärkas och skalas upp.
 • | pressmeddelande
  Alf Engqvist – ny ordförande för IVL Svenska Miljöinstitutet
  Alf Engqvist, vd och koncernchef för Göteborg Energi, har idag valts till ny ordförande för IVL Svenska Miljöinstitutets styrelse. Han efterträder Annika Helker Lundström som efter tolv år valt att sluta som ordförande.
 • | nyhet
  Dags att söka EU-finansiering – experterna ger sina bästa råd
  Jobbar du med innovativa lösningar på miljö- och klimatområdet och är nyfiken på vilken finansieringshjälp som finns att få? Den 17 maj arrangeras ett halvdagsseminarium om EU:s innovationsfond som är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ teknik som bidrar till att minska växthusgasutsläppen.
 • | nyhet
  Lär dig mer om luftkvalitet – häng med på guidad tur genom Kungsparken
  Vill du lära dig mer om luftkvalitet och hur luftföroreningar påverkar dig? På fredag den 6 maj kan du följa med på en guidad tur genom Kungsparken i Göteborg tillsammans med våra forskare.
 • | pressmeddelande
  Nya bränslen ändrar förutsättningar vid sanering
  Miljöanpassningen har ändrat sammansättningen av bränslen och det förändrar också hur bränslespill i vattentäkter bör hanteras och saneras. Den slutsatsen drar miljöskadeexperter vid i IVL i en studie om miljödata för bränslen som spills i vatten. Studien ska bidra till bättre riskbedömningar av miljöskador som uppkommer vid utsläpp av olika drivmedel.
 • | nyhet
  Förnybara drivmedel kan drastiskt minska klimatutsläppen från sjöfart och flyg
  Alternativa sjöfarts- och flygbränslen kan spela en nyckelroll för att minska klimatutsläppen från transportsektorn. Det visar en studie där forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers undersökt framtida bränsleval och vilka som mest effektivt kan minska klimatutsläppen.
 • | pressmeddelande
  Stora skillnader i företagens arbete med biologisk mångfald
  IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket kartlagt hur näringslivet arbetar och följer upp sitt arbete med biologisk mångfald. Resultatet visar att det är stora skillnader mellan företag av olika storlekar och mellan företag som har direkt eller indirekt påverkan på den biologiska mångfalden.
 • | pressmeddelande
  Produktion på macken kan påskynda introduktionen av vätgas
  Framtidens multitankstationer kan komma att producera fossilfri vätgas på plats för sina kunder. Det visar en ny utvärdering som IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers Industriteknik gjort.
 • | nyhet
  Drivkrafterna ökar för att samarbeta om restvärme i Europa
  Trots att den skulle kunna täcka omkring 25 procent av hela EU:s uppvärmningsbehov så utnyttjas industriell spillvärme mycket lite idag. I en rapport för EU-projektet SoWhat har IVL kartlagt vilka drivkrafter det finns för att få till fler samarbeten mellan företag och industrier.
Sidan senast ändrad: 2021-12-09

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen