1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-03-15] Ny förstudie belyser elektrifieringens miljöeffekter
Pressmeddelande | 2021-03-15
Picture taken from ground level with a field of corn in the foreground and a powerline sticking out in the middle.

Ny förstudie belyser elektrifieringens miljöeffekter

För att klara målet om nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2045 krävs stora förändringar av det svenska energisystemet. Omställningen till en allt högre andel el från vind- och solkraft kräver både ett utvecklat elnät och teknik för att kunna lagra elen när produktionen är låg. IVL har i en förstudie för Naturvårdsverket utforskat vilka miljöeffekter utbyggnaden av nya elnät och olika energilagringstekniker kan komma att få.

– Den största miljöpåverkan i samband med utbyggnad av elnät samt energilagring, genom exempelvis batterier och vätgas, uppstår i utvinnings- och tillverkningsfasen, säger Eskil Mattsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Förstudien baseras på livscykelanalys av utbyggnad av elnät och olika energilagringstekniker, det vill säga utvinning av råvaror, tillverkning, anläggning, drift, återanvändning och återvinning.

En stor del av miljöpåverkan är lokal och uppstår vid anläggning och drift av ledningar. Hur stor den lokala miljöpåverkan blir beror mycket på den omgivande naturmiljön. Även skötselåtgärder och teknikval påverkar.

– Nya material i stolpar eller fundament kan till exempel minska den negativa miljöpåverkan. Anpassade skötselåtgärder i kraftledningsgator kan också ha positiva effekter för den biologiska mångfalden, säger Eskil Mattsson.

I ett framtida svenskt energisystem kan storskalig lagring av vätgas spela en viktig roll. När vätgas används för att lagra energi och sedan producera el beror miljöpåverkan till stor del på hur vätgasen produceras, men även på de beståndsdelar i bränslecellerna som producerar el av vätgas.

En stor del av miljöpåverkan för elnät och energilager sker utomlands och syns inte i Sveriges nationella miljömålsuppföljning, konstaterar rapportförfattarna.

– Förstudien visar att det finns avvägningar när global nytta som uppkommer ur fossilfri elproduktion ställs mot lokal påverkan. För att kunna beskriva hela bilden behövs mer systematiserade och detaljerade studier, säger Erik Lindblom, medförfattare och projektledare på IVL.

Läs mer om projektets slutsatser i rapporten: Miljöeffekter av elnät och energilagring – en förstudie av nyckelkomponenter i ett framtida fossilfritt energisystem. Pdf, 1.6 MB.

För mer information, kontakta:
Eskil Mattsson, tel: 010-788 67 34
Erik Lindblom, tel: 010-788 65 71

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev