Klimatbedömning av energilösningar i byggnader - Pilotprojekt för test av verktyget Tidstegen

Rapporten beskriver resultat från fyra pilotprojekt som beräknat klimatpåverkan av olika energilösningar i byggnader. Beräkningarna har gjorts med hjälp av verktyget Tidstegen och bygger på metodik som tagits fram i tidigare forskningsprojekt. Pilotprojekten har genomförts i samarbete mellan ett bygg- eller fastighetsföretag, ett energibolag och IVL. I ett pilotprojekt har även ett solcellsföretag deltagit. Syftet har varit att analysera klimatpåverkan från olika energilösningar och att bidra till vidareutveckling av verktyget.

Sammanfattning

Verktyget Tidstegen kan användas för att analysera klimatpåverkan vid val av olika energiåtgärder. Resultaten från verktyget kan med fördel användas som ett komplement till andra beslutsunderlag (ekonomi och innemiljö med mera) när ett bygg- eller fastighetsföretag står inför beslut att genomföra en investering i nybyggnation eller i ändring av en befintlig byggnad. I rapporten beskrivs resultat från fyra olika pilotprojekt som har använt verktyget för att analysera klimatpåverkan av olika energiåtgärder i byggnader. Pilotprojekten har även bidragit till utvecklingen av verktyget genom regelbunden återkoppling. Pilotprojekten har genomförts i tre olika fjärrvärmenät (Linköping, Stockholm Nordvästra samt Stockholm Södra och Centrala). Ett av pilotprojekten har även inkluderat energilösningar med fjärrkyla och två pilotprojekt har omfattat solcellslösningar. Beräkningarna i verktyget Tidstegen bygger på så kallad konsekvensanalys, som innebär att effekterna av en förändrad energianvändning analyseras. Det är alltså bara de anläggningar i energisystemet (el, fjärrvärme, fjärrkyla) som påverkas av den förändrade energianvändningen som ingår i konsekvensanalysen. Verktygets beräkningar bygger på metodik som utvecklats av IVL i flera tidigare forskningsprojekt i samarbete med representanter från bygg-, fastighets- och energibranschen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev