1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Kemikalier
  5. Solutions utvecklar metoder för riskbedöma nya kemikalier
Barn som leker vid vatten

Solutions utvecklar metoder för riskbedöma nya kemikalier

Inom EU:s ramdirektiv för vatten regleras ett 40-tal kemikalier som utgör en bråkdel av alla ämnen som används i samhället. I EU-förordningen Reach finns exempelvis 148 000 förregistrerade ämnen. För att kunna överblicka denna snårskog av kemikalier ska det europeiska forskningsprojektet Solutions ta fram underlag för riskbedömning och rådgivning till beslutsfattare.

Det finns en stor oro för att kemiska ämnen kan äventyra våra vattenresurser, och trots stora ansträngningar för att skydda Europas floder, sjöar och kustvatten går trenden på många håll i motsatt riktning.

Att bättre kunna kontrollera den strida strömmen av kemikalier i vår miljö har blivit en angelägen fråga. Det fem år långa EU-programmet Solutions ska ta fram ett ramverk för hur vi ska hantera kemikalier i omlopp. IVL Svenska Miljöinstitutet som är en av 39 partners har i uppdrag att ta fram koncept för framtida riskbedömning och reglering av kemikalier.

IVL ska bland annat utreda samordningsmöjligheter bland de många EU-direktiv som berör kemikalier och utveckla verktyg för att lättare kunna identifiera möjliga åtgärder. En stor utmaning är att koppla användning och utsläpp till möjliga åtgärder inom befintlig lagstiftning. Utöver vattendirektivet och Reach finns flera andra direktiv och konventioner som omfattar kemikalier på olika sätt, bland annat för bekämpningsmedel, leksaker, elektronik och farligt avfall.

Programmet vänder sig till beslutsfattare och myndigheter både på europeisk och nationell nivå med konkreta riktlinjer och verktyg för beslutstöd. Övriga forskargrupper i Solutions jobbar med utveckling av metoder för kemiska analyser och biologiska tester, modeller för spridning och riskbedömning samt åtgärder som rening av avloppsvatten och substitution. Solutions finansieras av EU:s sjunde ramprogram.

Projektfakta

  • Solutions
  • Budget: 12 MEUR
  • Partner: 39
  • Period: 2013 - 2017