1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Klimat
  5. CLEO Climate Change and the Environmental Objectives
Bänk mitt i översvämning

Hur påverkar klimatförändringarna miljömålen?

Det sexåriga forskningsprogrammet CLEO har tagit fram modeller och scenarier över hur de nationella miljömålen påverkas av klimatförändringarna.

Klimatförändringarna gör miljömålsarbetet till en balansgång. Flera miljömål riskerar att ställas mot varandra - i andra fall gynnar vissa åtgärder flera miljömål samtidigt.

Forskarna i CLEO har tagit fram scenarier för hur klimat, luftföroreningar och skogsbruk kan förändras i framtiden. Scenarierna vilar på omfattande data och modellberäkningar och fokuserar på miljömålen Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och Giftfri miljö.

CLEO avslutades mars 2016. Programmet leddes av IVL Svenska Miljöinstitutet och finansierades av Naturvårdsverket.

Projektfakta

  • CLEO Climate Change and the Environmental Objectives
  • Budget: 21,6 MSEK+18MSEK
  • Samarbetspartners: IVL, SMHI, SLU, ITM, Lunds universitet, Göteborgs universitet
  • Period: 2010 - 2016