1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Klimat
  5. IVL sammanställer kunskap för FN:s klimatpanel
siluetter mot presentation

Photo: David Plas

IVL sammanställer kunskap för FN:s klimatpanel

FN:s klimatpanel IPCC sammanställer det vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringarna, samt deras konsekvenser och lösningar. IVL Svenska Miljöinstitutet deltar genom flera medskribenter i rapporter som baseras på underlag från tusentals ledande forskare och experter från hela världen.

FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) bedriver ingen egen forskning utan sammanställer kunskapsläget utifrån vetenskapligt granskad internationell litteratur. Medarbetare från IVL Svenska Miljöinstitutet deltar inom det sjätte arbetsprogrammet (Assessment Report 6, AR6) som ska ta fram flera specialrapporter och en huvudrapport.

Huvudrapporten utvärderar arbetet med att nå Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till väl under två grader, med strävan att nå 1,5 grader. Den består av tre omfattande delrapporter: Den vetenskapliga grunden, Effekter, anpassning och sårbarhet samt Att begränsa klimatpåverkan. Under 202 och 2021 pågår ett intensivt arbete att sammanställa och granska dessa delrapporter som ska publiceras 2021.

I delrapporten Att begränsa klimatförändringarna Länk till annan webbplats.är Érika Mata, forskare på IVL, en av huvudförfattarna till kapitlet som handlar om åtgärder för att minska klimatpåverkan från byggnader. Arbetet innebär att ansvara för att kapitlet är baserat på bästa tillgängliga vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska information, och att kritiskt värdera information i vetenskapligt granskad och annan internationell litteratur.

Under 2019 publicerade IPCC en metodrapport om inventering av växthusgaser Länk till annan webbplats. som ger riktlinjer för framtagning av årliga nationella utsläppsinventeringar. Här deltog Tomas Gustafsson, forskare på IVL, som en av huvudförfattarna till kapitlet om utsläpp från industriprocesser och produktanvändning, mer specifikt utsläpp av fluorerade växthusgaser.

Projektfakta

  • IPCC – FN:s mellanstatliga klimatpanel, sjätte arbetscykeln
  • Period: 2017 - 2022