En hållbar arbetsmiljö

Vi hjälper arbetsgivare att säkerställa en hållbar arbetsmiljö.

Arbetsmiljöforskning ger nytta i arbetslivet! En hållbar arbetsmiljö omfattar såväl organisatoriska, sociala, och fysiska förhållanden på en arbetsplats och är en viktig pusselbit i verksamheters strävan att nå de globala hållbarhetsmålen. En god arbetsmiljö som går utöver gällande lagkrav bidrar ofta till att öka verksamhetens konkurrenskraft, oavsett bransch. Genom att tillämpa ett helhetsperspektiv (människa, teknik, organisation) möjliggörs de bästa förutsättningar för en god arbetsmiljö och en effektiv verksamhet.

Vi jobbar tillämpat och tvärvetenskapligt med hållbar arbetsmiljö

Att ha ett nära samarbete med branschorganisationer och arbetsmarknadens parter genom alla faser av våra forskningsprojekt; från idé och behov/problemformulering till test, utvärdering och spridning av resultaten. Tillämpad forskning som ger konkreta resultat och är till nytta för arbetslivet är grunden i allt vårt arbete.

Vi hjälper företag, organisationer och branscher med utredningar och strategisk rådgivning som bidrar till en hållbar arbetsmiljö.

Vad är hållbar arbetsmiljö?

En hållbar arbetsmiljö är avgörande för de anställdas säkerhet och välbefinnande. Den omfattar både förebyggande åtgärder för den psykiska och fysiska arbetsmiljön, samt sociala och organisatoriska förhållanden. Genom att främja en hälsosam arbetsplats kan arbetsgivarna förbättra arbetstagarnas livskvalitet överlag.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bör vara en naturlig del av den dagliga verksamheten i en organisation. Vi hjälper till att utforma en god säkerhetskultur så att fler arbetar säkert så att arbetsskador kan undvikas. Vi utför enkät- och intervjustudier, utvärderingar och utredningar. Utifrån resultaten tar vi fram verktyg, rutiner och processer så att de underlättar för de anställda att arbeta på ett effektivt och säkert sätt.

Vi har lång erfarenhet av frågor kring kemiska arbetsmiljörisker, samt luft- och hudexponering av olika ämnen. Vi utför mätningar och genomför riskbedömningar enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter för att utreda arbetsplatsers arbetsmiljö och föreslår åtgärder för att minska exponering av farliga ämnen. En arbetsmiljöforskning som hjälper er i eran vardag.

Vi arbetar brett med målet att minska arbetsskadorna och förbättra arbetsmiljön.

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.