1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Övervakning av luft och nederbörd
Luftmätningsutrustning på ett tak

Övervakning av luft och nederbörd

Övervakningen av luftföroreningar är långsiktig. För att kunna se om en förändring orsakas av mänsklig påverkan eller beror på naturlig variation behövs mätningar över långa tidsperioder. IVL har övervakat vissa luftföroreningar i över 35 år.

För flertalet av de luftföroreningar som övervakas inom den nationella miljöövervakningen har det, sedan mätningarna startade för mellan 15 och 35 år sedan, generellt sett skett en avsevärd förbättring avseende såväl halter i luft som deposition i bakgrundsmiljö.

EU:s medlemsstater har också gemensamt kommit överens om så kallade miljökvalitetsnormer för utomhusluft. IVL:s luftmätningar kontrollerar bland annat att luften uppfyller dessa miljökvalitetsnormer.

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för luftövervakning. Vi gör både realtidsmätningar och långtidsmätningar och vi utvecklar enkla och robusta mätmetoder för strategisk luftkvalitetsövervakning.

Vi arbetar med:

Nationell övervakning av luft

Nationell övervakning av luft pågår inom flera områden, bland annat EMEP, Luft- och nederbördskemiska nätet, metaller i luft och nederbörd. Läs mer här

Diffusionsprovtagning

Marknära ozon bildas ur kemiska reaktioner mellan kväveoxider och flyktiga organiska kolväteföreningar under solens inverkan. Eftersom höga halter av marknära ozon påverkar människors hälsa mäter IVL ozonhalterna över hela landet timme för timme. Läs mer om diffusionsprovtagning

Urbanmätnätet

Samma vinter som de första katalysatorbilarna började rulla på vägarna inledde IVL ett samarbete med Sveriges kommuner för att långsiktigt följa upp luftkvaliteten i de svenska tätorterna. Läs mer om urbanmätnätet

Krondroppsnätet

I över 35 år har forskare inom det regionala miljöövervakningsnätet Krondroppsnätet följt utvecklingen av svavel- och kvävenedfall och dess påverkan på markvattenkvaliteten i Sverige. Läs mer om krondroppsnätet

Ozonjouren

Marknära ozon bildas ur kemiska reaktioner mellan kväveoxider och flyktiga organiska kolväteföreningar under solens inverkan. Eftersom höga halter av marknära ozon påverkar människors hälsa mäter IVL ozonhalterna över hela landet timme för timme. Mer om ozonjuren hittar du här

Metaller i mossa

Mossundersökningarna har tydligt kunnat påvisa förändringar i nedfall genom utsläppsbegränsande åtgärder och skiftande industriell aktivitet. Under de senaste 3 åren, mellan 1975 och 2010, har metallhalten i mossor i hela Sverige minskat signifikant för samtliga undersökta metaller med mellan 47 procent och nästan 100 procent. Läs mer om metaller i mossa