Betongfasad med balkonger, ett parasoll och EU-emblem.

Effektivare resursanvändning för cement och betong

Det övergripande målet för projektet är att ur ett systemperspektiv undersöka olika åtgärder för att radikalt minska växthusgasutsläppen relaterade till produktion och användning av cement och betong.

För att Sverige ska kunna nå klimatmålen måste växthusgasutsläppen relaterade till produktion och användning av cement och betong minska radikalt. Cementindustrin och bygg- och anläggningsbranschen är beroende av varandra för att minska klimatpåverkan. För att lyckas krävs en kombination av åtgärder både uppströms och nedströms i värdekedjan för cement och betong. Detta inkluderar till exempel teknikskiften i cementproduktionen, åtgärder för att minska andelen cementklinker i betong, ökad användning av biogena material och bränslen, materialeffektiv design, ökat fokus på återbruk och renovering/underhåll för att minska behovet av nyproduktion.

Projektet analyserar värdekedjan

Arbetet i projektet kommer att inkludera analyser av potentialen för och utmaningar kopplade till ett teknikskifte i cementindustrin (Arbetspaket 1), användning av biobränsle och biomassa (Arbetspaket 2) och alternativa bindemedel (Arbetspaket 3) längst värdekedjan för cement och betong.

Projektet kommer att drivas i samverkan mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers Tekniska Högskola tillsammans med partners från olika delar av värdekedjan för cement och betong.

Projektfakta

  • Projektnamn: Hur bygger vi landet? Analys av utvecklingsvägar för effektiv resursanvändning i värdekedjan för cement och betong.
  • Budget: 9 777 858 SEK.
  • Finansiär: Fonden för en rättvis omställning (EU) och Tillväxtverket.
  • Samarbetspartners: Chalmers Tekniska Högskola, Heidelberg Materials och NCC.
  • Period: 2023 - 2026