1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. Morgondagens kommunala vattenrening
Ett blått hav med blå himmel

Morgondagens kommunala vattenrening

Vid reningsverket i Simrishamn testas ett helt nytt och innovativ reningssystem. Målet är att avsevärt förbättra reningen av läkemedelsrester och andra prioriterade ämnen. Förhoppning är att vattnet blir så rent att tekniken kan användas för att återvinna vatten i områden med vattenbrist.

Projektet Morgondagens kommunala vattenrening kommer, förutom att testa en helt ny reningsteknik, även undersöka möjligheten att tillverka biogas av slammet från reningsprocessen och från andra avfall som exempelvis fiskrens. Om projektet blir framgångsrikt har ytterligare ett steg tagits på vägen att omvandla dagens avloppsreningsverk till en produktionsanläggning för nyttigheter.

Utgångspunkten är att både avloppsvatten och avfall är resurser som tack vare det nya reningssystemet omvandlas till nyttigheter. Det behandlade avloppsvattnet ska, i regioner med vattenbrist, kunna återföras till grundvattnet, istället för att släppas ut i åar eller hav. Genom att röta slam från reningsverket tillsammans med fiskrens kommer biogas att produceras som generar el till fryshusen för fisk i Simrishamn.

Läkemedelsrester

Visionen är att restavfallet, i form av organiskt avfall och näringsämnen, kommer att användas till energiproduktion och gödningsmedel. Läkemedelsrester, metaller och andra miljögifter ska också fångas upp och tas om hand.

Det nya reningssystemet består av tre delar: diskfiltrering, ozonering och slutpolering med sand eller aktivt kol. Diskfiltret tar bort de partiklar som finns kvar efter den vanliga/befintliga reningen, ozonet bryter ned svårnedbrytbara organiska ämnen som exempelvis läkemedelsrester och hormonstörande ämnen och filtret sist i kedjan tar hand om eventuella biprodukter samt fungerar som slutpolering.

När projektet har nått sina mål kommer vi att ha demonstrerat ett nytt och innovativt system som kan bidra till en stark global marknad för miljöteknik och skapa många nya arbetstillfällen. Rent vattnet och minskad spridning av kemikalier är globala utmaningar och det reningssystem som nu testas i Simrishamn innebär ett steg på vägen mot en grön och socialt hållbar tillväxt.

Tredje steget

Utvecklingsprojektet har fått finansiering inom det tredje steget i Vinnovas program Utmaningsdriven innovation. I tidigare studier har IVL tillsammans med sina samarbetspartners testat ett antal tekniker för rening av läkemedelsrester, återvinning av vatten och framställning av energi, fosfor och andra näringsämnen. I det sista steget som inleddes under 2014 skalades projektet upp och siktar på att rena allt utgående vatten från Simrishamns reningsverk. Det görs med hjälp av ett innovativt system med flera olika reningstekniker – skivfiltrering, ozonbehandling och sandfilter eller aktivt kol. Efter det ska vattnet vara så rent att det i en senare del kan återföras i kretsloppet via infiltration till grundvattnet.

Projektet, som finansieras av Vinnova, leds av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Simrishamns kommun, Region Skåne och det så kallade Mälardalsklustret med flera universitet, högskolor och institut inblandade. På företagssidan deltar Xylem, Nordic Water, Cerlic och AquaQ.

Projektfakta

  • Morgondagens kommunala vattenrening
  • Budget: 25 MSEK
  • Samarbetspartners: 11
  • Period: 2014 - 2017