1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-02-19] För höga halter ozon i Sverige
Nyhet | 2015-02-19

För höga halter ozon i Sverige

Den senaste rapporten från den nationella luftövervakningen i Sverige visar att halterna av de flesta luftföroreningarna är lägre än angivna gräns- och målvärden. Undantaget är marknära ozon som överskrider miljökvalitetsnormen för hälsa. Även halterna av små partiklar, PM2.5, och bensen riskerar att överstiga miljömålen.

IVL Svenska Miljöinstitutet utför på uppdrag av Naturvårdsverket merparten av den nationella övervakningen av luftens och nederbördens kvalitet i bakgrundsmiljö. Sedan mätningarna startade för mellan 10 och 30 år sedan har halterna av de flesta luftföroreningarna minskat. Undantaget är marknära ozon.

Trafik- och energisektorn står för stora delar av utsläppen av ozonbildande ämnen. De globala bakgrundshalterna påverkas av ozonbildande utsläpp över hela norra halvklotet. Halten av marknära ozon i Sverige styrs i stor utsträckning av de meteorologiska förutsättningarna. Ozonbildningen kräver solljus och gynnas av hög temperatur, vilket medför att de högsta halterna I Sverige förekommer under vår och sommar. Höga korttidshalter av ozon är också vanligare i södra än i norra Sverige.

Eftersom höga halter av marknära ozon påverkar människors hälsa och kan orsaka andningssvårigheter mäter IVL Svenska Miljöinstitutet ozonhalterna över hela landet timme för timme genom den så kallade Ozonjouren. Om nivåerna överskrider en viss nivå informeras allmänheten via lokalradio och text-tv.

Den senaste rapporten från den nationella luftövervakningen visar att halterna av ozon överstiger miljökvalitetsnormen vid flera mätstationer. Vad gäller små partiklar, PM2.5, som kommer bland annat från förbränning, energiproduktion och transporter, såg man tidigare att halterna vid mätstationerna minskade under perioden 2000 – 2005, men därefter verkar minskningen ha avstannat. Sverige uppnår de krav som EU ställt på en acceptabel exponeringsnivå för PM2,5, men rapporten visar att vid mätstationen i Burlöv i Skåne överskreds miljömålet under flera dygn. Även vad gäller bensen visar mätningarna i urban bakgrundsluft i Göteborg att det finns risk att miljömålet överskrids på årsbas.

För mer information kontakta:
Karin Sjöberg, karin.sjoberg@ivl.se  , tel. 010-788 67 95

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev